Berichten

Strengere regels voor hobbyisten met drones

Gisteren heeft het ministerie nieuwe regels kenbaar gemaakt richting de nieuwe Europese opstap naar EASA. Hierin worden alle landen te samen ondergebracht aan 1 uitgebreid regelement mbt het hobbymatig vliegen van RPAS.

 

INTERNETCONSULATIE

De voorgenomen aanscherping van de Regeling Modelvliegen is, na de introductie van de Regeling Minidrones, een volgende stap om de regelgeving voor recreatieve en beroepsmatige dronevliegers (Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen) meer gelijk te trekken, Dit betekent ook voor de recreatieve dronevlieger een maximale vlieghoogte van 50 meter, maximaal 100 meter horizontale afstand van de piloot en minimaal 50 meter afstand houden van bebouwing, wegen, spoorlijnen e.d. gaat gelden.
Aan de Tweede Kamer is in het AO-drones van 3 september 2015 toegezegd om de nationale regelgeving stapsgewijs aan te passen om de ontwikkeling van de dronemarkt optimaal te faciliteren, rekening houdend met de ontwikkelingen in de EU. Uiteindelijk zal er met de invoering van de EU-regelgeving geen onderscheid meer bestaan tussen het juridisch kader voor recreanten en beroepsmatige vliegers.

De aangescherpte luchtverkeersregels gaan niet gelden voor modelluchtvaartuigen die opstijgen van en landen op modelvliegvelden en vliegen binnen een straal van 850 meter van het bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport gemelde referentiepunt van deze velden. Hiervoor gaan de verkeersregels die golden vóór 1 juli 2015 voor alle modelvliegvelden gelden. Het modelvliegtuig moet dan in het zicht van de vlieger blijven en mag tot maximaal 300 meter hoogte vliegen. Hiermee wordt een ongewenste aanscherping van de regelgeving voor ongeveer 50% van de modelvliegvelden gecorrigeerd (wijziging Regeling burgerluchthavens en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen).
De modelvliegvelden worden daarnaast vrijgesteld van de verplichting te beschikken over een luchthavenbesluit of luchthavenregeling en te voldoen aan inrichting- en gebruikeisen voor luchthavens.
Tot slot wordt voor beroepsmatig gebruik de meldplicht bij de minister en burgemeester 24 uur voorafgaand aan de vlucht afgeschaft (wijziging Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende doelgroepen worden door de regeling geraakt:
– recreatieve gebruikers van drones, omdat de voor hen geldende luchtverkeersregels strenger worden;
– modelvliegers boven modelvliegterreinen, omdat voor ongeveer 50% van de modelvliegvelden de regels versoepeld worden en gelijkgesteld worden aan de regels die voor de andere velden gelden;
– beroepsmatige gebruikers van drones, in verband met de afschaffing van de meldplicht.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect voor de recreatieve gebruikers is dat er minder meldingen gaan komen van vluchten met drones in de buurt van bemande luchtvaartuigen.
Het verwachte effect voor de modelvliegers is dat zij hun hobby onder de juiste operationele condities kunnen uitvoeren en meer ruimte hebben om deze hobby uit te oefenen.
Voor de beroepsmatige gebruiker van drones is hiermee een lastenverlichting gerealiseerd.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om gebruikers van drones te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden op deze regelgeving te reageren.

In het kader van de internetconsultatie over het beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones is de aanscherping van de luchtverkeersregels voor recreanten reeds voor commentaar voorgelegd. De huidige aanpassing van de Regeling Modelvliegen is echter niet identiek aan het in april 2015 ter consultatie aangeboden beleidsvoornemen voor drones regelgeving.
De overige wijzigingen (wijziging Regeling burgerluchthavens en Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen) zijn nog niet eerder voorgelegd in het kader van internetconsulatie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie wordt met name gevraagd op die onderdelen die niet eerder in het kader van internetconsultatie zijn voorgelegd, te weten:
– De regelgeving met betrekking tot modelvliegvelden (vrijstelling luchthavenbesluit dan wel luchthavenregeling en uitzondering op de geldende eisen voor luchthavens);
– De afschaffing van de meldplicht voor beroepsmatig gebruik.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

 

Bron : Ministerie

Ministerie geeft toelichting op nieuwe ” wetgeving drones 2.0 per 1-10-15″

DEN HAAG - besluitvorming drone regelgeving

DEN HAAG – besluitvorming drone regelgeving

Toelichting ministerie van Infrastructuur en Milieu op de reacties van de internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Ontwerp-Besluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) worden vastgesteld, in de periode van 22 mei tot en met 20 juni 2014, opengesteld voor openbare internetconsultatie. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van vier besluiten op het gebied van de luchtvaart, te weten het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens. Doel van deze consultatie was om burgers en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Daarbij is erop gewezen dat het ontwerpbesluit deels implementatie betreft van internationale regelgeving en er in zoverre geen nationale beleidsruimte bestaat.

Er zijn twee vragen gesteld: ten eerste is gevraagd naar de mening over het ontwerpbesluit, ten tweede naar het onderscheid tussen definiëring van modelluchtvaartuig en op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Op 4 augustus 2014 is een verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties gepubliceerd op internet. In dit verslag volgt de inhoudelijke toelichting van het ministerie op de reacties. Het Besluit is op 30 april 2015 gepubliceerd en zal in werking treden per 1 juli 2015.

Klik hier voor het complete document– > Reactie IenM Besluit RPA

Kort samengevat neemt het ministerie alle 16 effectieve reactie’s mee in het volgende overleg en zal er tot die tijd geen besluit worden genomen m.b.t. de nieuwe regels per 1-10-2015.
Ook de RPAL-L voor de lichtere (mini drones) modellen blijft tot die tijd van tafel en zal eerst via deze samenkomst getoetst moeten worden op draagvlak en haalbaarheid.